::: วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก ::: "เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย "


dlt_civil_manual1 1584

th 1min_safety_banner


banner_dlt2

 

 

 

 

kaba

 

 

 

 

 

 

 

9999

ประจำวันที่  9  สิงหาคม  2559  เวลา  08.30  น.

ประเภทรถหมวดอักษรเลขทะเบียนรถ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
กน
9853
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
นข
4951
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
บษ 4872
รถจักรยานยนต์ 1 กฒ 8314

ที่มาของข้อมูล   :  ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี


 

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

>>กรมการขนส่งทางบก กeหนด!!! มาตรฐานความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนทุกคัน ต้องผ่านการรับรองจากโรงเรียนหรือสถานศึกษา และต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก พร้อมนำรถเข้าตรวจสภาพเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ย้ำ!!!มุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานรถรับส่งนักเรียนให้มีความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครอง 4-สค-59

>>กรมการขนส่งทางบก เข้มข้น!!! มาตรการเพิ่มความปลอดภัย รองรับการเดินทางช่วงวันหยุดยาวอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา กำชับผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมรถโดยสารและพนักงานขับรถ พร้อมควบคุมกำกับพฤติกรรมการขับรถและการใช้ความเร็วของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกผ่านศูนย์ GPS 17-กค-59

>>กรมการขนส่งทางบก ระบุ!!! การขอรับการสนับสนุนเงินเป็นค่าอุปกรณ์เพื่อการยังชีพ แก่ผู้พิการที่ประสบภัยทางถนนจากกองทุน กปถ. ต้องติดต่อที่กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศเท่านั้น โดยอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างอาสาให้ความ ช่วยเหลือ!!! 22-เมย-59

>>กรมการขนส่งทางบก กำชับ!!! ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก ควบคุมและ เข้มงวดพนักงานขับรถในสังกัดให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดความปลอดภัย ในการขนส่งอย่างเคร่งครัด หากละเลยจนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง พิจารณาพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งทันที 12-เมย-59

>>กรมการขนส่งทางบก ปรับอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายอายุใบอนุญาตขับรถ ซึ่งจากเดิมมีอายุ 1 ปีเป็น 2 ปี มีผลบังคับใช้ 23 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป!!! 6-เมย-59

>>กรมการขนส่งทางบก ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก ทุกประเภท หลีกเลี่ยง การขนส่งสินค้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2559 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ย้้า !! ห้ามจอดรถไหล่ทางในถนนทุกสายเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ 4-เมย-59

>>กรมการขนส่งทางบก ระบุ!!! กฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าจ้างรถจักรยานยนต์สาธารณะฉบับใหม่ ไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราค่าโดยสารที่เคยใช้อยู่เป็นประจ า โดยระยะทางไม่เกิน 5 กิโลเมตร ยังคงเป็นอัตราเดิม แต่เป็นการคุ้มครองสิทธิประชาชนและป้องกันการฉวยโอกาสเอาเปรียบ ผู้โดยสารในราคาเกินจริง ในระยะทาง 5-15 กิโลเมตร โดยให้คิดอัตรากิโลเมตรละไม่เกิน 10 บาท ตั้งแต่กิโลเมตรแรกจนสิ้นสุดการรับจ้าง ระยะทางเกินกว่านั้นให้เป็นการตกลงราคา ย้ า!!! ต้องจัดท าและติดตั้งป้ายแสดงอัตราค่าโดยสารให้เห็นได้อย่างชัดเจน ณ ที่ตั้งวิน 2-เมย-59

>>กรมการขนส่งทางบก ระบุ!!! ไม่มีกฎหมายกำหนดให้ผู้ถูกยึดใบอนุญาตขับรถต้องสอบใหม่ ตามที่มีการแชร์ข้อความทางสังคมออนไลน์ พร้อมขอให้ยุติการแชร์ข้อความอันเป็นเท็จ       ย้ำ!!! ใบอนุญาตขับรถที่ถูกยึดไว้โดยเจ้าพนักงานยังคงมีผลตามกฎหมาย ต้องติดต่อเจ้าพนักงานเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถคืนเท่านั้น 19-มีค-59

>>กรมการขนส่งทางบก เตือน!!! เจ้าของรถที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง ต้องเข้ารับการตรวจและทดสอบถังแก๊สและอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ จากผู้ตรวจและทดสอบที่ได้รับการรับรองจากกรมฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด กำชับ!!! เจ้าหน้าที่เข้มงวดตรวจสอบรถติดแก๊สทุกคัน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน พร้อมเดินหน้าพิจารณามาตรการต่างๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานความ ปลอดภัยด้านวิศวกรรมยานยนต์ตามนโยบายเร่งด่วนของกรมการขนส่งทางบก 18-มีค-59

>>กรมการขนส่งทางบก เดินหน้า!!! รณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเอกชนทั่วประเทศ ให้บริการตรวจเช็กสภาพ ความพร้อมของรถเบื้องต้นก่อนเดินทาง ฟรี!!! 8-มีค-59

>>กรมการขนส่งทางบก เน้นย้ำ!!! ประชาชนอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างรับทำใบขับขี่ปลอมโดยไม่ต้องทดสอบ ระบุ!!! การขอรับใบขับขี่ต้องติดต่อกรมฯ หรือสำนักงานขนส่งโดยตรงเท่านั้น และต้องผ่านการทดสอบด้วยตนเองทุกขั้นตอน 17-กพ-59

>>กรมการขนส่งทางบก แจง!!! พาสปอร์ตสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล (เล่มสีม่วง) เป็นความตกลง ร่วมกันเฉพาะไทย-ลาวเท่านั้น ส่วนการนำรถออกไปใช้ในประเทศอื่นๆ ในอาเซียนไม่ต้องใช้ พาสปอร์ตรถ แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการนำรถเข้าเฉพาะแต่ละประเทศ 12-กพ-59

>>กรมการขนส่งทางบก ประชุมร่วมการท่องเที่ยวและก๊ฬา ทหาร และตำรวจ หามาตรการแก้ไขปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ โดยเฉพาะตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ย้ำ!!! พบการกระทำความผิดลงโทษขั้นสูงสุดทุกกรณีผิดซ้ำซากพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตทันที 6-กพ-59

>>กรมการขนส่งทางบก จับมือกับภาคเอกชนจัดอบรมเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแก่ ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ทั่วประเทศ ในวันเสาร์ – อาทิตย์ ปี 2559 จัดในส่วนกลางรวม 11 รุ่นและส่วนภูมิภาครวม 10 รุ่น โดยในส่วนกลางรุ่นต่อไป 11-มค-59

>>กรมการขนส่งทางบกระบุ!!! สาเหตุอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ส่วนใหญ่ยังคงเกิดจากพฤติกรรมการขับขี่ขับรถเร็ว-ประมาท เร่งติดตั้ง GPS ในรถบรรทุกขนาดใหญ่และรถโดยสารสาธารณะทุกคันเพื่อควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น10-มค-59

>>กรมการขนส่งทางบกเตรียมเรียกตัวผู้ก่อเหตุขับ รถถอยหลังชนรถคู่กรณีจนเสียหายและมีพฤติกรรมข่มขู่โดยใช้อาวุธ เข้ารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงข้อกล่าวหา หากพบว่ากระทำผิดจริงตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 พิจารณายึดใบอนุญาตขับรถทันที!!! 9-มค-59

>>ข่าวสำนักงานที่ 29/2558   เรื่อง "กำชับให้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลลอยกระทงและทอดกฐิน ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2558" 11-พย-58

>>ข่าวสำนักงานที่ 28/2558  เรื่อง "การรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก" 5-พย-58

>>ข่าวสำนักงานที่ 28/2558  เรื่อง "การขออนุญาตให้รับรองโรงเรียนสอนขับรถ" 5-พย-58

>>ข่าวสำนักงานที่ 26/2558  เรื่อง  เตือน!!! ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะที่ขอผ่อนผันใช้ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเป็นหลักฐานในการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ป้ายเหลือง) ให้เร่งนำใบขับขี่สาธารณะตัวจริงมาแสงต่อเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 รายละเอียด 15-ตค-58

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรม / โครงการ

>>สขจ.ราชบุรี ร่วมกับทหารและตำรวจ ตรวจติดตามความเรียบร้อยของสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 และ 2 อย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นจุดเสียงและการให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่ดูแลสถานี 14-สค-59

>>สขจ.ราชบุรีพร้อมทหารตำรวจและจนท.สถานีขนส่งผู้โดยสารยังออกตรวจความปลอดภัยสถานีโดยตรวจความพร้อมของกล้องวงจรปิดจุดเสี่ยงต่างๆถังขยะห้องน้าสิ่งของกระเป๋าเดินทางที่ถูกทิ้งมีพิรุธและสังเกตุคนเข้าออกสถานีที่มีพฤติกรรมผิดปกติอย่าง 13-สค-59

>>สขจ.ราชบุรี ร่วมประชุมด้านการข่าวและความมั่นคงในพื้นที่ และรายงานผลการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ ณ กองพลพัฒนา ที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ จังหวัดราชบุรี 29-กค-59

>>ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอรับจัดสรรค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ร่วมกันพิจารณาคำขอของผู้ขอรับจัดสรร จำนวน 22 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 1,054,000.-บาท 28-กค-59

>>กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีขนส่งผู้โดยสำรจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2 ให้มีความสวยงาม ร่มรื่น และเป็นระเบียบเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พระชนม์พรรษา 64 พรรษา 27-กค-59

>>โครงกำร “น้อมดวงใจบริจำคโลหิต ถวำยแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษำ 27-กค-59

สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถ สภำนำยิกำสภำกำชำดไทย”

>>รณรงค์ร่วมกับหน่วยงานทหารออกดาเนินงานตามมาตรการด้านความปลอดภัยช่วงฤดูฝน/สารวจข้อมูลและกวดขันรถรับส่งนักเรียนที่กระทาผิดโดยบังคับใช้กฎหมายในเขตต.จอมบึงอ.จอมบึงจ.ราชบุรี 25-กค-59

>>รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลฤดูฝน ณ บริเวณหน้าโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี  พร้อมสำรวจข้อมูลรถนักเรียนและบังคับใช้กฎหมายต่อไปเพื่อความปลอดภัย 22-กค-59

>>สขจ.ราชบุรี เข้าร่วมกับผู้แทนทหาร และผู้แทน บขส.จังหวัดราชบุรีประชุมแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งเรื่องร้องเรียนรถตู้โดยสารสายที่ 996กรุงเทพฯ-ดาเนินสะดวกณ กองพลพัฒนาที่ 1 จังหวัดราชบุรี 13-กค-59

>>รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลฤดูฝน ณ บริเวณหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่2ถนนห้วยไผ่-จอมบึง อ.เมือง จ.ราชบุรีพร้อมสารวจข้อมูลรถนักเรียนและบังคับใช้กฎหมายต่อไปเพื่อความปลอดภัย 12-กค-59

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้าง

>> ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ (40.10.17.01) ขนาด 48,000 บีทียู 30,000 บีทีบู 36,000 บีทียู และ 24,000 บีทียู เพื่อใช้ในสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอบ้านโป่ง  24-พย-58 รายละเอียด

>> ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี เรื่องการขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถ 4-พย-58 รายละเอียด

>> ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอบ้านโป่ง (สร้างห้องน้ำผู้พิการ

และปรับปรุงห้องน้ำประชาชน) 20-พย-57

 
ผู้เยี่ยมชมชณะนี้
เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ขณะนี้เวลา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า สนง.ขนส่งราชบุรีควรปรับปรุงเรื่องใด
 
ราคาน้ำมันวันนี้
จำนวนผู้เข้าชม