TP Moo Pop Up

แจ้งผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตรถโดยสารไม่ประจำทาง(รถตู้ 30) ให้มาดำเนินการที่กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี

::: วิสัยทัศน์ ::: " มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทางถนน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน "

 

rbdlt

 

 

 

 

9999

ประจำวันที่ 16  ตุลาคม  2557  เวลา  09.00  น.

ประเภทรถ หมวดอักษร เลขทะเบียนรถ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน 
กธ
7768
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
นข
4659
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
บว 5223
รถจักรยานยนต์ 1 กฉ 0536

 

ที่มาของข้อมูล   :  ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี


 

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

*** ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องสอบ ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที (ขาว-ดำ)  (๑-ตค-๕๗) รายละเอียด
*** ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องสอบราคาจ้างรักษาความปลอดภัยสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอบ้านโป่ง  และสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี  สาขาอำเภอจอมบึง (๒๑-สค-๕๗) รายละเอียด
*** ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างรักษาความสะอาดอาคาร สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี และสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอจอมบึง (๒๑-สค-๕๗) รายละเอียด
*** ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องสอบราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอจอมบึง (๒๑-สค-๕๗) รายละเอียด
*** ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องขายทอดตลาดรถราชการที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี (๑๕-สค-๕๗) รายละเอียด
*** ประกาศกรมการขนส่งทางบก  เรื่อง ให้ขอประกอบการขนส่งไม่ประจำทางรถตู้โดยสาร  (๒๕-กค-๕๗) รายละเอียด
*** ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอบ้านโป่ง (๒๔-กค-๕๗) รายละเอียด
*** ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องขายทอดตลาดรถราชการที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี (๖-พค-๕๗) รายละเอียด เอกสารแนบ a_new01
*** ข่าวที่ 12/2557  เรื่อง "ผู้ขอรับใบอนุญาตรถยนต์-รถจักรยานยนต์สามารถเลือกเข้ารับการอบรมภาคทฤษฎีได้ที่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2  วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม และสภาบันพัฒนาฝืมือแรงงานภาค 4" (๓๐-พค-๕๗) รายละเอียด
*** บัญชีสายทางที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทางของรถโดยสารและรถบรรทุก (๒๑-เมย-๕๗) รายละเอียด fire
*** ประกาศ เรื่องการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นค่า อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ ถนน ประจำปีงบประมาณ 2557 (๔-เมย-๕๗) รายละเอียด a_new01
*** ข่าวทีี่ 6/2557  เรื่อง "ตรวจรถก่อนใช้  ปลอดภัยแน่นอน"  ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557  (๑๐-มีค-๕๗) รายละเอียด
*** ข่าวที่ 5/2557  เรื่อง "การขออนุญาตให้รับรองโรงเรียนสอนขับรถ" (๓-มีค-๕๗) รายละเอียด
*** ข่าวที่ 4/2557  เรื่อง  "ตรวจสอบสารเสพติดผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ" (๓-มีค-๕๗) รายละเอียด
***  ประกาศ  เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี (๒๕-กพ-๕๗) รายละเอียด hot1
*** ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีัสิทธิเข้าประเมินครั้งที่ 2 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาาค ข) และประเมินครั้งที่ 3 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (๑๗-กพ-๕๗) รายละเอียด new1
*** ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และกำหนดวิธีการสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี (๓๑-มค-๕๗) รายละเอียด a_hot01
***ประกาศเรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี (๙-มค-๕๗)      รายละเอียด  a_hot01
dot00ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ. 2557 (๑๒-ธค-๕๖) clicknew123
dot00ประชาสัมพันธ์ การขออนุญาตให้รับรองโรงเรียนสอบขับรถ (๑๒-ธค-๕๖) clicknew123
dot00ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการประกวดสื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ภายใต้แนวคิด "ขับขี่ปลอดภัย ไม่ต้องให้ใครบังคับ"  (6 ส.ค. 56)  รายละเอียด เอกสารแนบ new2
dot00ประกาศ  รายชื่อผู้ได้รับเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างตามระบบสัญญาจ้างฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง (21 มิ.ย.56) รายละเอียด hot1
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาค ข การทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (12 มิ.ย.56) รายละเอียด icon_wow
>>> ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างระบบสัญญาจ้าง จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง  สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี (ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก) ายละเอียด new2

อ่านเพิ่มเติม...

 

กิจกรรม / โครงการ

*** นางสาวอรสา  เพ็งพริ้ง ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 4  เดินทางมาตรวจความพร้อมโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี พร้อมมอบรางวัลผ่านเกณฑ์ต้น ยกระดับมาตรฐาน (๑๑-เมย-๕๗)

*** สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี ร่วมมอบของบริจาคให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี เพื่อนำไปในงานกาชาดจังหวัดราชบุรี ปี 2557 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 (๗-กพ-๕๗) new

***กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557  ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี (๒๐-มค-๕๗) new1

***ตรวจประเมินกิจกรรมตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557  ตามจุดให้บริการ จำนวน 5 แห่ง (๓๐-ธค-๕๖) new1

***นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดจุดตรวจความพร้อมของรถและผู้ประจำรถ และกิจกรรมตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 (๒๙-ธค-๕๖) new1

***นายคงศักดิ์ เลิศประดิษฐ์ ร่วมกับหน่วยงานในตจังหวัดเปิดขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 (๒๗-ธค-๕๖) new1

***เตรียมความพร้อมกิจกรรม "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน"ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ร่วมกับสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา (๒๕-ธค-๕๖)new2

*** ตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 (๒๔-ธค-๕๖) updated

***กิจกรรม "5 ธันวามหาราช พ.ศ. 2556"  (6 ธ.ค.56) new2

***โครงการตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรดำเนินสะดวก (4 ธ.ค.56)new2

***การประชุมพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาในระดับจังหวัดของจังหวัดราชบุรี โครงการประกวดสถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ปี 2556 (31 พ.ค. 56)

>>>นายคงศักดิ์ เลิศประดิษฐ์  มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ปี 2555  แก่ผู้ที่ได้รับอนุมัติจัดสรร  จำนวน  21  ราย  (31 พ.ค. 56)

>>>โครงการขนส่งสัญจร  สอนน้องใช้รถใช้ถนน  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 รุ่นที่ 6

>>>โครงการขนส่งสัญจร  สอนน้องใช้รถใช้ถนน  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 รุ่นที่ 5

>>>นายคงศักดิ์  เลิศประดิษฐ์  ขนส่งจังหวัดราชบุรี  ร่วมมอบของบริจาคให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี เพื่อนำไปในงานกาชาดจังหวัดราชบุรี ปี 2556 เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 56 iconab

>>>โครงการขนส่งสัญจร  สอนน้องใช้รถใช้ถนน  เมื่อวันที่ 25  มกราคม 2556 รุ่นที่ 4

>>>โครงการขนส่งสัญจร  สอนน้องใช้รถใช้ถนน  เมื่อวันที่ 24  มกราคม 2556 รุ่นที่ 3

>>>โครงการขนส่งสัญจร  สอนน้องใช้รถใช้ถนน  เมื่อวันที่ 22  มกราคม 2556  จำนวน 2 รุ่น

อ่านเพิ่มเติม...

 

การตรวจสอบคิวรถตู้

เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ ณ สถานที่ตั้งคิวรถตู้โดยสารประจำทาง เพื่อกวดขันไม่ให้เกิดการใช้ความเร็วและบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งขยายขนาดประกาศกรมการขนส่งทางบก ไปติดตั้งให้ประชาชนเห็นได้อย่างชัดเจน

สงขลา

 

อ่านเพิ่มเติม...

 
ผู้เยี่ยมชมชณะนี้
เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ขณะนี้เวลา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า สนง.ขนส่งราชบุรีควรปรับปรุงเรื่องใด
 
ราคาน้ำมันวันนี้
จำนวนผู้เข้าชม