TP Moo Pop Up

"ดีเดย์ 1 มิถุนายนนี้ ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์-รถจักรยานยนต์สามารถเลือกเข้ารับการอบรมภาคทฤษฎีได้ที่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม และสถาบันพัฒนาฝืมือแรงงานภาค 4" รายละเอียดตามหัวข้อข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ข่าวที่ 12/2557